Calendar Ortodox 25 ianuarie 2023: Miercuri e sărbătoare mare pentru români! E ziua tuturor celor care poartă acest nume sfânt

Calendar ortodox 25 ianuarie 2023. Sfântul Ierarh Grigorie Teologul este sărbătorit miercuri, 25 ianuarie 2023 de Biserica Ortodoxă.

Calendar ortodox 25 ianuarie 2023, data la care este sărbătorit Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, un mare sfânt părinte și învățător al Bisericii.

Dumnezeu ne trimite darurile Sale cu o bucurie mai mare decât cea cu care le primim noi”, spunea Sf Grigorie Teologul, unul dintre cei 3 Sfinți Ierarhi, prăznuiți pe data de 30 ianuarie în calendarul ortodox.

Rugăciunea pe care este bine să o rosteasă pe 25 ianuarie 2023 toți credincioșii.

Calendar ortodox 25 ianuarie 2023. Sărbătoare miercuri

Calendar ortodox 25 ianuarie 2023. Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, sărbătoare marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox .

Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului, s-a născut în jurul anilor 329-330, în familia episcopului Grigorie cel Bătrân.

Cunoscut și ca Sf. Grigorie de Nazianz, Sfântul Ierarh Grigorie Teologul a dăruit Bisericii, alături de bogata moștenire materială, lucruri neprețuite: formularea clasică a învățăturii de credință despre Sfânta Treime și o capodoperă literară creștină, rodul unei sinteze între creștinism și cultura elenistică.

Sfântul Grigorie Teologul, sărbătoare calendar ortodox 25 ianuarie 2023

Sfântul Grigorie primește învățăturile elementare în casa părintească, în Arianz, apoi studiază la școala din Cezareea Capadociei, unde îl cunoaște pe viitorul său prieten, Vasile cel Mare. De aici trece mai departe în Cezareea Palestinei, bogată prin biblioteca și amintirile unul alt mare scriitor creștin, Origen.

De asemenea, studiază la Alexandria și la Atena.
La Atena, rămâne nouă ani, până în anul 359. Aici studiază gramatica, retorica, matematica, filosofia și poezia. Tot aici, Sfântul Grigore leagă o prietenie pe viață cu Sfântul Vasile cel Mare. Pe lângă studiile laice, Sfântul cercetează și aprofundează adevărurile Sfintei Scripturi.

În anul 370, Sfântul Vasile cel Mare a fost ales Arhiepiscop al Cezareei, iar în anul 372, Sfântul Grigorie a fost ales episcop de Nazianz.

În anul 379, chemat stăruitor de comunitatea ortodoxă din Constantinopol, a mers în capitală pentru întărirea dreptei credințe. În anul 381 a participat la al doilea Sinod Ecumenic, ținut la Constantinopol. Acolo, s-a opus ereziei ariene, a susținut dubla natură, dumnezeiască și umană a lui Iisus Hristos, precum și misterul Sfintei Treimi, inexplicabil pe cale rațională.

După încheierea lucrărilor sfântului sinod, Sf. Grigorie s-a întors la Nazianz. În anul 383 s-a retras la casa sa natală, dedicându-se scrisului, până la trecea sa către Domnul. A murit probabil la 389 sau 390, in vârstă de aproximativ 60 de ani, scrie orthodoxwiki.ro.

Calendar ortodox 25 ianuarie 2023. Canon de rugăciune

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului, glasul 1:

Fluierul cel păstoresc al teologiei tale a biruit trâmbiţele ritorilor; că ţie, celui ce ai încercat adâncurile duhului, ţi s-au adăugat şi Frumuseţile Cuvântului. Ci, roagă pe Hristos Dumnezeu, Sfinte Părinte Grigorie, să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Hristos Se naşte, Slăviţi-L…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cel de-al doilea cuvântător de Dumnezeu, stâlpul cel ceresc al Luminii, trâmbiţa înţelepciunii lui Dumnezeu, veniţi toţi cei ce iubiţi cuvintele lui să ne adunăm cu dragoste şi să-l lăudăm, ca pe un Apostol.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul Cel fără de început al Tatălui, Care ca un Dumnezeu este Purtător de grijă a toate, cu Puterea cea de grijă purtătoare, fericite, dăruind minţii tale dar de cuvânt şi de înţelepciune, te-a dăruit Bisericii, ca unei maici.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea făcând-o stăpână, ţi-ai înfrânat poftele trupeşti; şi făcându-te începător al Dumnezeieştilor Străluciri, ne-ai luminat pe noi a cinsti un Dumnezeu în Trei Feţe, Sfinte Părinte Grigorie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înţelepciunea lui Dumnezeu, Ceea Ce este cu totul fără prihană, casă Ei şi-a zidit, sălăşluindu-Se în pântecele tău, Ceea ce eşti Plină de har; şi în chip mai presus de minte S-a arătat ca un Om, cu acesta unindu-Se după Ipostas, Curată Fecioară.

Cântarea a 3-a. Irmos: Fiului Celui mai înainte…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având izvorul înţelepciunii care izvorăşte neîncetat, ai umplut, preafericite, de învăţăturile cele pline de înţelepciune Dumnezeiască Biserica lui Hristos, care strigă lui Dumnezeu, Celui Ce este peste toate: Sfânt eşti, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduitorul cel cu mare glas al dreptei cinstiri de Dumnezeu, care a teologhisit limpede pe Dumnezeu Cuvântul, vistieria adâncii cugetări duhovniceşti din destul ne pune înainte şi ne împarte din belşug bogăţia cea neîmpuţinată.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ritorul cel înflăcărat, alăuta harului cea slăvitoare de Dumnezeu, cu suflarea cea de Dumnezeu grăitoare şi cu glasul cel insuflat de Dumnezeu limpede răsunând, ne-a cântat nouă cântarea Fiinţei Celei în Trei Ipostasuri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De Dumnezeu Născătoare, Împărăteasă a toată făptura, pe Hristos, Împăratul tuturor pe Care L-ai născut spre mântuirea celor de pe pământ, nu înceta a-L ruga să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine.

Cântarea a 4-a. Irmos: Toiag din rădăcina lui Iesei…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povăţuitor întru cele ale Treimii făcându-te, cu a Ei cunoaştere lumea ai luminat, înţeleptule şi ai făcut, cuvioase, să strălucească sclipirile dogmelor cu neîntrecutele tale învăţături; la care gândind pururea, toţi pe tine cu cucernicie te lăudăm.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Revărsat de zori strălucitor al dreptei cinstiri de Dumnezeu, ai răsărit, primind întru tine Raza Cea Întreit Strălucitoare; şi noaptea cea întunecată a hulitoarelor eresuri ai alungat-o cu raza învăţăturilor tale cele înţelepte; şi ai luminat sufletele credincioşilor, părinte.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea Cea mai presus de orice fiinţare, Izvor al Cuvântului şi al Duhului, din veci, teologhisind-o cu tunet, de Dumnezeu cuvântătorule preafericite, cu dreaptă cinstire de Dumnezeu ai învăţat-o. Şi lucrul acesta l-ai aflat de la Dumnezeirea Cea cu adevărat Atotputernică şi Începătoare de lumină.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suitu-te-ai în muntele faptelor bune, osebindu-te de cele de jos şi de la lucrurile cele muritoare depărtându-te; şi table scrise de mâna lui Dumnezeu, cu dogmele curatei tale teologii, ai primit, îndrumătorule în Dumnezeieştile Taine, Sfinte Părinte Grigorie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Adam, cel căzut mai înainte din voia sa, l-ai ridicat, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, născând Viaţa Cea Ipostatnică din pântece Fecioresc curăţit de Duhul şi la Desfătarea Cea Nepătimitoare, Dumnezeiască şi Nestricată, iarăşi l-ai adus, Stăpână.

Cântarea a 5-a. Irmos: Dumnezeu fiind al păcii…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiasca vestire a cuvintelor tale şi harul cel Dumnezeiesc al învăţăturilor ca un fulger grabnic s-au răspândit peste tot pământul, teologhisind Treimea în Unime şi Unimea în Treime şi învăţându-ne a ne închina Ei, de Dumnezeu grăitorule.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorit-ai cu adevărat înţelep­ciunea lui Dumnezeu şi frumuseţea cuvintelor ai iubit şi ai preţuit-o mai mult decât pe toate cele frumoase de pe pământ; pentru aceasta cu cununa darurilor, preafericite, cu bună cuviinţă ai fost împodobit şi de Dumnezeu cuvântător te-ai făcut.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorit-ai a cunoaşte, ca şi Moise de demult, pe Cel Ce este, de Dumnezeu grăitorule şi te-ai învrednicit a vedea spatele Lui, acoperit fiind de stâncă; şi ai fost călăuzit în noianul Dumnezeieştii înţelepciuni, care s-a arătat, în chip de nepătruns.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a zidit de demult pe Eva, strămoaşa ta, din tine S-a zidit; osândirea şi neascultarea aceleia în chip vădit vindecând a dezlegat-o ca un Îndurat şi Stăpân al tuturor, de Dumnezeu Născătoare Maică Fecioară.

Cântarea a 6-a. Irmos: Din pântece pe Iona…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu revărsările înţeleptelor tale dogme, preaînţelepte, ai secat mintea lui Arie. cea tulbure; în linişte păzind turma ta neînecată, ca pe o corabie cuvântătoare, întru care ai pus, cu frumuseţea cuvintelor tale, seminţele dreptei cinstiri de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să-ţi îmbogăţeşti mintea cu Strălucirea Preacinstitei Treimi, părinte, ai luminat-o ca pe o oglindă neîntinată şi de curând lustruită, lucrând-o astfel prin viaţa pustnicească cea desăvârşită. Pentru aceasta şi mare văzător de Dumnezeu te-ai arătat, prin Dumnezeieşti arătări.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul unindu-te cu Raza Duhului, te-ai făcut luminător cu totul plin de lumină, părinte; şi ai luminat cu strălucirea cuvintelor tale marginile, desfătând cu curăţia teologiei plină de bucurie adunarea credincioşilor, de Dumnezeu cuvântătorule, Sfinte Părinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

laur