Cât e pensia pe caz de boală. Condiții și acte necesare pentru întocmirea dosarului

Potrivit legii, sunt în măsură să beneficieze de pensia pe caz de boală persoanele care prezintă invalidități. Astfel, atât persoanele care au suferit accidente de muncă, cât și cele care suferă de boli care le fac să nu își poată exercita munca pot beneficia de acest tip de pensie.

Potrivit Legii 360/2023, pensia de invaliditate se acordă persoanelor care au relizat stagii de cotizare contribuitive în sistemul public de pensii, care nu au împlinit vârsta standard de pensionare și care au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, constatate conform legii, și a altor boli și accidente care nu au legătură cu munca.

La stabilirea stagiului de cotizare realizat necesar acordării pensiei de invaliditate nu se iau în considerare perioadele în care persoana a avut calitatea de asigurat în baza unui contract asigurare încheiat, începând cu data de 1 ianuarie 2018.

La pensie de invaliditate au dreptul și elevii, ucenicii și studenții care au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă și bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale.

În raport cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este:

De gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;De gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;De gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Pensiile de invaliditate acordate de sistemul public sunt calculate pe baza perioadei de contribuție și a nivelului veniturilor realizate de-a lungul carierei solicitanților, în funcție de gradul de invaliditate al acestora și de valoarea punctului de pensie.

Documente necesare pentru întocmirea dosarului de pensie

Pentru a se înscrie la pensia de invaliditate, românii trebuie să completeze o cerere-tip, urmând ca aceasta să fie însoțită de următoarele documente, în funcție de situație:

carnetul de muncă (original şi copie);
carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, (original şi copie);

livretul militar (original şi copie);
diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;
adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original, dacă este cazul;

procura specială pentru mandatar (original și copie);
acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie (de ex. Certificatul de încadrare în grad de handicap);

decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);

copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională, unde este cazul.

Conform prevederilor Legii nr. 9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevăzute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

laur